Package Management,也就是包管理 其实常用命令就那几个…… 所以列一下吧

根据名字查找包

 • pacman:
 1. pacman -Ss <string>
 • ports:
 1. psearch <string>
 • apt / dpkg:
 1. apt-cache search <string>
 • yum / rpm:
 1. yum search <string>

查询文件属于哪个包

已安装

 • pacman:
 1. pacman -Q -o <path>
 • ports:
 1. pkg_info -W <path>
 2. pkg_which <path>
 • apt / dpkg
 1. dpkg -S <path>
 • yum / rpm:
 1. rpm -q -f <path>

未安装

Google <file name>

列出某包文件列表

 • pacman:
 1. pacman -Q -l <package name>
 • ports:
 1. pkg_info -L <package name with package version>
 2. pkg_info -L <package name>-\* // hackish!
 • apt / dpkg:
 1. dpkg -L <package name>
 • yum / rpm:
 1. rpm -q -l <package name>

 • pacman:
 1. pacman -S <package name>
 • ports:
 1. pkg_add -r <package name>
 2. portinstall -PPv <package name>
 3. cd <package path>; make install
 • apt / dpkg:
 1. apt-get install <package name>
 • yum / rpm:
 1. yum install <package name>

 • pacman:
 1. pacman -R <package name>
 • ports:
 1. pkg_delete <package name with version>
 • apt / dpkg:
 1. apt-get remove <package name>
 • yum / rpm:
 1. yum remove <package name>